Nano Indenter® G200

Product image of the Nano Indenter® G200
Product image of the Nano Indenter® G200
Supporting image for the Nano Indenter® G200
Supporting image for the Nano Indenter® G200
Supporting image for the Nano Indenter® G200
Supporting image for the Nano Indenter® G200

Nano Indenter® G200

Nano Indenter® G200系统专为各种材料的表征和开发过程中进行纳米级测量而设计。 该系统是一个完全可升级,可扩展且经过生产验证的平台,全自动硬度测量可应用于质量控制和实验室环境。

准备好了吗?

联系我们

KLA-Tencor 正式更名为KLA

我们更新了网站整体形象来配合新名称-创新与乐观主义者推动科技的发展

继续浏览网站
访问‘愿景展望’